Mijmaiņas līgumi

Mijmaiņas līgums ir viens no atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Mijmaiņas līgums ir regulētā tirgū neiekļauts atvasinātais finanšu instruments, kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām, kuru lielums atkarīgs no atvasinātā finanšu instrumenta nosacītās pamatvērtības, starp divām līgumslēdzējām pusēm noteiktā periodā. Mijmaiņas līgumi privātpersonu interesēs tiek pārsvarā slēgti par valūtas darījumiem. Tādā gadījumā mijmaiņas līgums ir darījums par noteiktas valūtas pirkšanu / pārdošanu norēķinu datumā, pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa, ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu atpārdot / atpirkt citā noteiktajā norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa (bankas Citadele informācija). Mijmaiņas jeb swap darījumi ir paredzēti, lai izmantotu valūtu, kura nepieciešama uz noteiktu laiku, vienlaicīgi sniedzot nodrošinājumu citā valūtā. Swap darījums tiek noformēts kā divi valūtas maiņas darījumi. Tāpat, kā citās bankās, lai noslēgtu swap darījumu, klientam bankā Citadele nepieciešams norēķinu konts, jānoslēdz „Līgums par finanšu tirgus darījumu noslēgšanu”, „Līgums par valūtas forward un swap darījumu līguma noslēgšanu”, kā arī jāiepazīstas ar investoru interešu aizsardzības dokumentāciju un jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem, un jāiesniedz bankai finanšu nodrošinājums.

Neliels mijmaiņas līguma piemērs varētu izskatīties šāds. Klients vēlas nopirkt obligācijas par 100 000 USD, kuru dzēšana sagaidāma pēc 1 gada ar peļņu 5 000 USD. Klientam šobrīd ir nauda EUR valūtā, un viņš vēlas nopirkt 100 000 USD, atgriežot tos pēc viena gada. USD kurss pret 1 EUR pirkšanas datumā ir 1,1119. Klients slēdz mijmaiņas līgumu, kurā bankas piedāvātais USD kurss pret EUR pēc 1 gada ir 1,1219. Tātad, šodien klients nopērk 100 000 USD par 89 936,15 EUR. Pēc gada investīciju summa (pēc obligāciju dzēšanas un konvertēšanas uz EUR) ir (100 000 + 5 000) / 1,1219 = 93 591,23 EUR. Peļņa – 3655,08 EUR. Ar mijmaiņas līgumu investors ir nofiksējis garantētu investīciju summu nākotnē. Nofiksētā sagaidāmā summa no investīcijām var būt mazāka, nekā neslēdzot mijmaiņas līgumu, bet vinnējot uz ieguldītājam pozitīvām valūtas kursu izmaiņām investīciju periodā. Piemēram, ja pēkšņi pēc gada atkal var konvertēt USD uz EUR par kursu 1,0119. (100 000 + 5 000) / 1,0119 = 103 765,19 EUR. Tomēr mijmaiņas līgums paredz investora nodrošināšanu pret investoram nelabvēlīgām valūtas kursa izmaiņām.

Runājot par atšķirībām starp nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu, nākotnes līgums nodrošina, ka peļņa, ko uzņēmums (vai privātpersona) iecerējis gūt nākotnē no kāda darījuma, būs patiešām peļņa, nevis darījums nesīs zaudējumu. Lai, piemēram, darījuma ienākumi, kas paredzēti citā valūtā un kas ir zināma summa, kura ienāks kontā pēc 3 mēnešiem, nelabvēlīgu valūtas kursu svārstību rezultātā nesamazinātos, noslēdz nākotnes līgumu. Lai pret negatīvām valūtas svārstībām nodrošinātu peļņu nākotnes darījumam, kam nepieciešama cita valūta, noslēdz mijmaiņas līgumu.